Uputstvo za registraciju

GIMNASTIČKI SAVEZ CRNE GORE   

KLUBOVIMA ,ČLANICAMA
GIMNASTIČKOG SAVEZA CRNE GORE

Broj 04-2014
Budva, 04.06.2014.godine

UPUTSTVO ZA REGISTRACIJU:

Registracioni rok za 2015. godinu počinje  15.01.2015. i trajaće zaključno sa 15.02.2015.
UPLATE:
Informacija o iznosu uplata su utvrđene na Skupštini GSCG 04.06.2014. i vršiće se na ŽR Saveza


POPUNJAVANJE FORMULARA:

“REGISTRACIONI LIST ZA TAKMIČARE/KE” popuniti samo za one takmičare/ke KOJI SE PRVI PUT REGISTRUJU.
 Formular “SAGLASNOST SА REGISTRACIJOM” popuniti za SVAKOG maloljetnog takmičara/ku (bez obzira da li se radi o prvoj registraciji ili o produženju registracije) i za SVAKOG punoljetnog  takmičara/ku (popunjavaju samostalno) 
U “FORMULAR ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE” unijeti sve takmičare/ke koji su registrovani prošle ili ranijih godina (sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica kluba na kraju ili poleđini spiska)
“REGISTRACIONI LIST ZA TRENERE” i “REGISTRACIONI LIST ZA SUDIJE SA KODEKSOM”
popunjavaju svi treneri i sudije angažovani u klubovima, članovima GSCG.
Pažnja: Sudije koje ne budu registrovane ne mogu suditi na zvaničnim takmičenjima na teritoriji Crne Gore.

NAPOMENE:

DOKUMENTACIJU dostaviti kancelariji Gimnastičkog Saveza Crne Gore (Rozino 14 , 85310 Budva ), a u slučaju slanja dokumenata poštom, sačuvati poštansku otpremnicu kao dokaz o slanju.
Na poleđini fotografija JASNO naznačiti ime i prezime lica na fotografiji (preporučeni format je 4,5 x 3,5 cm)
Nije potreban original izvoda iz matične knjige rođenih (dovoljna je i jasna kopija)
Kopija pasoša


Registraciona komisija GSCG

Vi ste ovde: Home GS CG Registracija
Gimnastički Savez Crne Gore GIMNASTIČKI SAVEZ
CRNE GORE
Tel: +382 33 465 479
Mob:+382 69 084 966